Hiện vật bảo tàng

Ca uống nước

28

Hình nón cụt, miệng loe thuôn dần về đáy; đáy lõm; Quai hình tròn; màu xám