Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

40

Mảnh miệng, hính tứ giác, không hoa văn; màu nâu đỏ