Hiện vật bảo tàng

Bức điện gửi K6

43

Bức điện do Đ/c Năm Lực, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi K6 (Quảng Đức) để phối hợp trong việc truy quét địch giữa hai tỉnh Lâm Đồng, Quảng Đức.