Hiện vật bảo tàng

Rìu đá

34

Hình thang cân, rìa lưỡi và đốc có nhiều vết ghè; màu xanh