Hiện vật bảo tàng

Bình vôi

801

Vật dụng dùng để đựng vôi ăn trầu hàng ngày trong gia đình.