Hiện vật bảo tàng

Rổ xúc cá của dân tộc M'Nông

33

Dùng để xúc tôm, cá ở sông, suối, hồ. Hình tròn, nan đan lóng mốt tạo lỗ hình vuông, vành cạp bằng hai thanh tre, nứt bằng dây mây; màu đen.