Hiện vật bảo tàng

Chén

29

Vật dụng dùng để đựng thức ăn hàng ngày trong gia đình.