Hiện vật bảo tàng

Hiện vật 3D

Danh sách hiện vật

1147

Đĩa sâu lòng


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Gốm
Niên đại:
926

Vỏ đạn 175MM


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Kim loại
Niên đại:
836

Ống đựng muối, ớt của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Tre, Mây
Niên đại:
835

Đá hình bánh xe


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Đá
Niên đại:
833

Hòn ghè


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Đá
Niên đại: 3.000 – 2.500 năm cách ngày nay
833

Mũi tên của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Gỗ
Niên đại: Năm 2000
826

Đá hình bánh xe


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Đá
Niên đại:
826

Mũi tên của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Gỗ
Niên đại: Năm 2000
824

Mũi tên của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Gỗ
Niên đại: Năm 2000