Hiện vật bảo tàng

Giấy thông hành đặc biệt

41

Chính quyền VNCH tại địa phương cấp để ông Bùi Thơ đến Cục Cảnh sát quốc gia trình diện tháng 2 lần sau khi được thả. Hình chữ nhật.