Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc M'Nông