Hiện vật bảo tàng

Bôn

32

Bôn hình thang cân, mài (nhẵn, bóng) toàn thân; kỹ thuật chế tác thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới.