Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

42

Mảnh thân, hình thang, mặt ngoài trang trí văn thừng, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ