Hiện vật bảo tàng

Ống đựng muối, ớt của dân tộc M'Nông