Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

40

Mảnh miệng, hính bình hành, không hoa văn; màu nâu đỏ