Hiện vật bảo tàng

Nồi đất của dân tộc M'Nông

50

Hình quả lê ngược, hai đầu cắt bằng làm họng lấy hơi và bỏ gạo nếp; họng lấy hơi dùi lỗ gắn hai thanh tre nhỏ hình chữ thập; màu nâu.