Hiện vật bảo tàng

Nồi đất của dân tộc M'Nông

809

Hình quả lê ngược, hai đầu cắt bằng làm họng lấy hơi và bỏ gạo nếp; màu nâu xám