Hiện vật bảo tàng

TRỐNG (Tiếng Mạ gọi là Sơrgơr)

31

Trống gồm có hai phần: Mặt trống và tang trống; mặt trống hình tròn, hai mặt trống làm bằng da trâu dùng chốt tre gắn vào tang trống; tang trống: là khối hình trụ tròn rỗng, trên tang trống có một lỗ tròn nhỏ nằm ở giữa để luồn dây treo trống hoặc di chuyển; màu xám nâu