Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

60

Mảnh miệng, hính chữ nhật, không hoa văn; màu nâu đỏ