Hiện vật bảo tàng

Mâm dồng của dân tộc M'Nông

40

Của ông Điểu Hách, ở thôn 2, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.