Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

30

Mảnh miệng, hính thang, không hoa văn; màu nâu đỏ